Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met passend onderwijs wordt ernaar gestreefd zoveel mogelijk leerlingen regulier onderwijs te laten volgen.

Zorgplicht

Sinds 1 augustus 2014 hebben scholen een zorgplicht. Voor een leerling die extra ondersteuning nodig heeft, moet de school dit intern organiseren. Lukt dat niet dan wordt de leerling doorverwezen naar een andere reguliere school in de regio of naar het (voortgezet) speciaal onderwijs.

Samenwerkingsverband

Om passend onderwijs op de best mogelijke manier te realiseren, hebben scholen een samenwerkingsverband opgericht. In onze regio is dat het regionaal samenwerkingsverband www.swvdelangstraat.nl. Zij maken met elkaar afspraken over, onder meer, het aanbieden van ondersteuning ( ‘zorg’) aan leerlingen. Bij voorkeur op de school waar de leerling zich wil inschrijven/ingeschreven staat maar als dat niet mogelijk is, kan een leerling ook geplaatst worden op een andere school, een bovenschoolse voorziening, een Orthopedagogisch Didactische Centrum (OPDC) of in het speciaal onderwijs. Dit gebeurt altijd in overleg met de ouders. Voor plaatsing in het speciaal onderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring nodig van het samenwerkingsverband.

Wilt u meer weten over deze manier van samenwerking? Kijk dan naar het schoolondersteuningsplan Prinsentuin Andel.
Algemene website over passend onderwijs, speciaal voor ouders: www.steunpuntpassendonderwijs.nl 
Begin 2015 kopte Dagblad BN De Stem dat Prinsentuin Andel een schoolvoorbeeld is voor Passend onderwijs:
artikel BN De Stem Prinsentuin Andel 130115