Examenreglement en PTA's

De examenreglementen en de Programma’s van Toetsing en Afsluiting (PTA’s) vind je uiterlijk 1 oktober onder het kopje ‘schooldocumenten’ op de homepage. Hierin staan alle afspraken en regels rondom de examens en PTA's. Verder wordt hier ook per vak opgenomen welke onderdelen meetellen voor het schoolexamen.

In de bovenbouw staat het examenprogramma centraal. In het vmbo worden er al in leerjaar 3 examenonderdelen getoetst. Deze cijfers tellen mee bij het bepalen van de examenuitslag aan het einde van leerjaar 4. Een aantal vakken keert niet meer terug in leerjaar 4 en wordt dus al in leerjaar 3 afgesloten.

De leerlingen uit leerjaar 4 ontvangen drie maal per jaar een cijferlijst met daarop de zogenaamde schoolexamenresultaten. Examenkandidaten die in aanmerking komen voor een afwijkende manier van examineren kunnen een aanvraag indienen bij de bovenbouwcoördinator.

Vernieuwd examenprogramma

Onder de bijlagen de presentaties van de bijeenkomst over het vernieuwd examenprogramma. In het derde jaar krijgen de leerlingen allemaal het groene profiel aangeboden. Deze bestaat uit vier onderdelen: Groene productie, Tussen productie en verkoop, Vergroening stedelijke omgeving en Groene vormgeving en verkoop.

In het derde leerjaar kiezen de leerlingen hun keuzemodules van leerjaar 4 die breder zijn dan groen alleen. Groen-Groen, Groen-Techniek, Groen-Zorg en welzijn, Groen-Dienstverlening en productie, Groen- Economie, Horeca en recreatie

Rekentoets

De rekentoets is verplicht in het eindexamenjaar van het vmbo, maar deze telt niet mee om te slagen. De rekentoets moet wel door alle leerlingen gemaakt worden. Het cijfer dat gehaald wordt komt voor KB en GL leerlingen wel op de cijferlijst. Het cijfer voor BB leerlingen wordt op een aparte bijlage bij de cijferlijst meegegeven.Het doel van de (digitale) rekentoets is de rekenvaardigheid van leerlingen te vergroten.